Разширено търсене

КОНКУРС

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

I. Основна цел на длъжността: Финансово- счетоводно обслужване на агенцията.

1. Област на дейност – В областта на инвестиционното обслужване: Вътрешен финансов контрол съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор.

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше,  образователно-квалификационна степен – магистър по…;

- Професионален опит –  4 години;

- Минимален ранг - ІІІ младши;

- Длъжностно ниво по КДА – 6

- Наименование на длъжностно ниво – Експертно ново 2

- Владеене на английски език / втори чужд език е предимство/

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - счетоводство,  финанси и  всички останали икономически специалности със специализация: „икономист”;

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 660 лв. до 2100 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 1. Копия от документи за наличие на  професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други (ако притежават такива).
 2. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

-          лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в деловодството на Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.“Врабча” № 23, ет. 3 /втори надпартерен/, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00ч. до 16:00 ч.

-          всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга  информация/.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции -http://www. investbg. government. bg

 

За информация – тел. 02/9855 500

Краен срок за подаване на документите : 28.01.2019

 

 

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

 

 

 

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

„МАРКЕТИНГ И ИНВЕСТИЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

 


I. Основна цел на длъжността: Обслужване на български и чуждестранни инвеститори в съответните икономически сектори на всички етапи на реализация на инвестиционните проекти. Подготовка на информация за нуждите на инвестиционния маркетинг.

1. Област на дейност – В областта на инвестиционното обслужване: Информационно обслужване на инвеститорите в определените сектори;Изготвяне на справки и анализи за инвестициите в страната за определените сектори; В областта на маркетинга: Подготовка на презентации; Участие в организацията и подготовката на събития организирани от агенцията: конференции, инвестиционни форуми, кръгли маси и други.

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше,  образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…;

- Професионален опит –  не се изисква;

- Минимален ранг - V младши;

- Длъжностно ниво по КДА – 11

- Наименование на длъжностно ниво – Експертно ново 7

- Владеене на английски език / втори чужд език е предимство/

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - икономика, финанси, публична администрация, международни икономически отношения, инженерни науки.

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 590 лв. до 1600 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 1. Копия от документи за наличие на  професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други (ако притежават такива).
 2. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

-          лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в деловодството на Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.”Врабча” № 23, представляващ трети /втори надпартерен/ етаж, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00ч. до 17:00 ч.

-          Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга  информация/.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции -http://www. investbg. government. bg

 

За информация – тел. 02/985 55 00

Краен срок за подаване на документите : 28.01.2019

 

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт-оперативно счетоводство и човешки ресурси”, дирекция „Административно-правно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

На 19.12.2018 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 5 /пет/ броя заявления за длъжността, от които:

- 5 /петима/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура

- 0 /нула/ кандидати са недопуснати до конкурсната процедура.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 19.12.2018 г. за участие в писмен изпит /тест/. Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 

 1. Гергана Анастасова Владимирова
 2. Светлана Христова Малакова
 3. Славиян Емилов Костадинов

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 

 1. Ваня Христова Гаджева
 2. Надежда Емилова Кръстева

 

 1. Кандидатът Гергана Анастасова Владимирова изтегли вариант на тест № 3

Изпитът започна в 11:07 часа и приключи в 11:35 часа.

 

 1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

1. Гергана Анастасова Владимирова

 

7

1.75

Не се допуска

2. Светлана Христова Малакова

6

1.50

Не се допуска

3.Славиян Емилов Костадинов

18

4.50

Допуска се

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, един достигна необходимият резултат и премина на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 19.12.2018 г. се проведе интервю с издържалия теста кандидат, съдържащ 10 бр. въпроси.

Кандидатът подписа формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 20 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

Кандидатът Славиян Емилов Костадинов получи  оценка /4.67 + 4.83 + 4.83/:3 = 4.78

За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Славиян Емилов Костадинов

4.78

5

23.90

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Славиян Емилов Костадинов

18

4.50

4

ДА

4.78

5

41.90

ДА

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите:(Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

 

Конкурсната комисия, на основание чл.34, ал.1 от НПКДС, реши:

КЛАСИРАНЕ:

 

Класира от първо до трето място кандидатите които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Славиян Емилов Костадинов

41.90

На второ място:

Няма класиран кандидат

На трето място:

Няма класиран кандидат

 

 

На основание чл. 9 ал.1,  чл. 10,ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служител, конкурсната комисия предлага да бъде назначен на длъжност Младши експерт-оперативно счетоводство и човешки ресурси в Дирекция „Административно-правно обслужване“ към Българска агенция за инвестиции, кандидатът:

Славиян Емилов Костадинов

Комисията предава Протокола за утвърждаване и решение от Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......................................,Веселин Тодоров

ЧЛЕНОВЕ: ……………..…………..……….,Петър Калчев

…………………………………..,Йоана Владимирова

 

 

 

 

Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3 НПКДС

 

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Младши експерт-оперативно счетоводство и човешки ресурси

в дирекция „Административно-правно обслужване“

Българска агенция за инвестиции

 

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Ваня Христова Гаджева

да

да

Гергана Анастасова Владимирова

да

да

Светлана Христова Малакова

да

да

Славиян Емилов Костадинов

да

да

Надежда Емилова Кръстева

да

да

 

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Ваня Христова Гаджева
 2. Гергана Анастасова Владимирова
 3. Светлана Христова Малакова
 4. Славиян Емилов Костадинов
 5. Надежда Емилова Кръстева

 

б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Няма

 

III. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент „4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Българска агенция за инвестиции и се запечатват в плик.

2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи  по 0,25 точки, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат, умножени с коефициента е  20 точки

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  „16” или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето за решаване на теста е 45 мин.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

8. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено по електронен път и по телефон за датата, мястото и часа на провеждането му.

IV. В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат - до 20 мин. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 4 от НПКДС – за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на тест на 19.12.2018 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет.3 /втори надпартерен/ от 11:00 часа.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе  на 19.12.2018 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет.3 /втори надпартерен/ от 14:30 часа.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, както и специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за теста могат да бъдат ползвани следните нормативни актове:

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за счетоводството.
 3. Закон за държавния служител.
 4. Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
 5. Закон за насърчаване на инвестициите.
 6. Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.
 7. Закон за чужденците в Република България.
 8. Закон за корпоративното подоходно облагане.

 

 

Дата: 04.12.2018 г.

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт”, дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

На 19.12.2018 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 6 /шест/ броя заявления за длъжността, от които:

- 6 /шестима/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура

- 0 /нула/ кандидати са недопуснати до конкурсната процедура.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 19.12.2018 г. за участие в писмен изпит /тест/. Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 

 1. Зорница Атанасова Токушева
 2. Филип Петков Ганев
 3. Ива Венциславова Ангелова
 4. Людмила Маринова Чешмеджиева

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 

 1. Невелина Колева Колева
 2. Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева

 

 1. Кандидатът Филип Петков Ганев изтегли вариант на тест № 1

Изпитът започна в 09:50 часа и приключи в 10:19 часа.

 

 1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

1. Зорница Атанасова Токушева

 

19

4.75

Допуска се

2. Филип Петков Ганев

10

2.50

Не се допуска

3.Ива Венциславова Ангелова

10

2.50

Не се допуска

4.Людмила Маринова Чешмеджиева

11

2.75

Не се допуска

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, един достигна необходимият резултат и премина на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 19.12.2018 г. се проведе интервю с издържалия теста кандидат, съдържащ 10 бр. въпроси.

Кандидатът подписа формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 20 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

Кандидатът Зорница Атанасова Токушева получи  оценка /4.67 + 4.67 + 4.50/:3 = 4.61

За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Зорница Атанасова Токушева

4.61

5

23.05

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Зорница Атанасова Токушева

19

4.75

4

ДА

4.61

5

42.05

ДА

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите:(Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

 

Конкурсната комисия, на основание чл.34, ал.1 от НПКДС, реши:

КЛАСИРАНЕ:

 

Класира от първо до трето място кандидатите които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Зорница Атанасова Токушева

42.05

На второ място:

Няма класиран кандидат

На трето място:

Няма класиран кандидат

 

 

На основание чл. 9 ал.1,  чл. 10,ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служител, конкурсната комисия предлага да бъде назначен на длъжност Главен експерт в Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ към Българска агенция за инвестиции, кандидатът:

Зорница Атанасова Токушева

Комисията предава Протокола за утвърждаване и решение от Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......................................,Теодора Ставрева

ЧЛЕНОВЕ: ……………..…………..……….,Петър Калчев

…………………………………..,Йоана Владимирова

 

 

Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3 НПКДС

 

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Главен експерт

в дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“

Българска агенция за инвестиции

 

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Зорница Атанасова Токушева

да

да

Филип Петков Ганев

да

да

Ива Венциславова Ангелова

да

да

Невелина Колева Колева

да

да

Людмила Маринова Чешмеджиева

да

да

Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева

да

да

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Зорница Атанасова Токушева
 2. Филип Петков Ганев
 3. Ива Венциславова Ангелова
 4. Невелина Колева Колева
 5. Людмила Маринова Чешмеджиева
 6. Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева

 

б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Няма

 

III. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент „4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Българска агенция за инвестиции и се запечатват в плик.

2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи  по 0,25 точки, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат, умножени с коефициента е  20 точки

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  „16” или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето за решаване на теста е 45 мин.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

8. Допуснатите до интервю кандидати с