Разширено търсене

КОНКУРС

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт-юрист”, дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

 

На 24.01.2018 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на 15.01.2018 г. на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 3 /три/ броя заявления за длъжността, от които:

- 2 /двама/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура

- 1 /един/ кандидат е недопуснат до конкурсната процедура.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 24.01.2018 г. за участие в писмен изпит /тест/. Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

  1. Соня Огнянова Русева
  2. Месут Алиосман Хаджиосман

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

Няма неявили се кандидати.

 

Кандидатът Соня Огнянова Русева изтегли вариант на тест №2.

Изпитът започна в 10:06 часа и приключи в 10:36 часа.

 

  1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

Соня Огнянова Русева

17

4.25

Допуска се

Месут Алиосман Хаджиосман

16

4.00

Допуска се

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, двама достигнаха необходимият резултат и преминаха на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 24.01.2018 г. от 12.00 ч. се проведе интервю, съдържащо 8 бр. въпроси.

Кандидатите подписаха формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 15 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

 

 

Кандидатът Соня Огнянова Русева получи  оценка /4.67 + 4.33+ 4.5 /:3 = 4.50

Кандидатът Месут Алиосман Хаджиосман получи  оценка /3.67+ 3.83+ 2.66/:3 = 3.39

За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Соня Огнянова Русева

4.50

5

22.50

Месут Алиосман Хаджиосман

3.39

-

-

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Соня Огнянова Русева

17

4.25

4

ДА

4.50

5

39.50

ДА

Месут Алиосман Хаджиосман

16

4.00

4

ДА

3.39

-

-

НЕ

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите: (Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

 

Конкурсната комисия, на основание чл.34, ал.1 от НПКДС, реши:

КЛАСИРАНЕ:

 

Класира от първо до трето място кандидатите които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Соня Огнянова Русева

39.50

На второ място:

Няма класиран кандидат

На трето място:

Няма класиран кандидат

 

 

На основание чл. 9 ал.1,  чл. 10,ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служител, конкурсната комисия предлага да бъде назначен на длъжност Младши експерт-юрист в Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ към Българска агенция за инвестиции, кандидатът:

Соня Огнянова Русева

Комисията предава Протокола за утвърждаване и решение от Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................., Теодора Ставрева

ЧЛЕНОВЕ: ………………………..……….,Петър Калчев

…………….…………………..,Анна Йорданова

 

Дата: 29.01.2018 г.

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

На 25.01.2018 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на 15.01.2018 г. на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 7 /седем/ броя заявления за длъжността, от които:

- 5 /петима/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура

- 2 /двама/ кандидати са недопуснати до конкурсната процедура.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 25.01.2018 г. за участие в писмен изпит /тест/. Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 

1. Александър Василев Василев

2. Даниела Савчева Брязова

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 

1. Росица Вълкова Драганова

2. Ева Петрова Маринова

3. Стефка Кирилова Томанова

 

Кандидатът Даниела Савчева Брязова  изтегли вариант на тест № 1

Изпитът започна в 10:10 часа и приключи в 10:31 часа.

 

  1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

1. Александър Василев Василев

7

1.75

Не се допуска

2. Даниела Савчева Брязова

16

4.00

Допуска се

3. Росица Вълкова Драганова

Не се явил

-

-

4. Ева Петрова Маринова

Не се явил

-

-

5. Стефка Кирилова Томанова

Не се явил

-

-

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, един достигна необходимият резултат и премина на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 25.01.2018 г. се проведе интервю с издържалият теста кандидат, съдържащо 10 бр. въпроси.

Кандидатът подписа формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 20 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

Кандидатът Даниела Савчева Брязова получи  оценка /3.83 + 3.83 + 3.33 /:3 = 3.66

За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Даниела Савчева Брязова

3.66

-

-

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Александър Василев Василев

7

1.75

4

НЕ

-

-

-

НЕ

Даниела Савчева Брязова

16

4.00

4

ДА

3.66

-

-

НЕ

Росица Вълкова Драганова

Не се явил

-

-

-

-

-

-

-

Ева Петрова Маринова

Не се явил

-

-

-

-

-

-

-

Стефка Кирилова Томанова

Не се явил

-

-

-

-

-

-

-

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите:(Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

 

 

На основание чл.38 от НПКДС и получените окончателни резултати, Комисията взе решение:

КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИКЛЮЧВА БЕЗ КЛАСИРАНЕ

 

Мотиви: За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

Поради липсата на кандидат, успешно издържал конкурсната процедура за длъжността „Младши експерт“ в дирекция “Маркетинг и инвестиционно обслужване“ конкурса приключва без назначаване.

Комисията предава Протокола за утвърждаване и решение от Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......................................,Теодора Ставрева

ЧЛЕНОВЕ: ……………..…………..……….,Петър Калчев

…………………………………..,Анна Йорданова

 

 

Дата: 29.01.2018 г.