Разширено търсене

КОНКУРС

БЪЛГАРСКА  АГЕНЦИЯ  ЗА  ИНВЕСТИЦИИ

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Главен счетоводител”, дирекция „Административно - правно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

На 19.02.2019 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 2 /двама/ броя заявления за длъжността, от които:

- 2 /двама/ / кандидати са допуснати до конкурсната процедура

- 0 /нула/ кандидати са недопуснати до конкурсната процедура.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 19.02.2019 г. за участие в писмен изпит /тест/. Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 

 1. Кристиян Александров Христов
 2. Галинка Генова Антелова

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 

Няма

 

 1. Кандидатът Филип Петков Ганев изтегли вариант на тест № 1

Изпитът започна в 09:50 часа и приключи в 10:19 часа.

 

 1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

1. Кристиян Александров Христов

 

18

4.50

Допуска се

2. Галинка Генова Ангелова

10

2.50

Не се допуска

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, един достигна необходимият резултат и премина на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 19.02.2019 г. се проведе интервю с издържалия теста кандидат, съдържащ 10 бр. въпроси.

Кандидатът подписа формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 20 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

Кандидатът Кристиян Александров Христов получи  оценка /4.67 + 4.50 + 4.33/:3 = 4.50

За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Кристиян Александров Христов

4.50

5

22.50

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Кристиян Александров Христов

18

4.50

4

ДА

4.50

5

40.50

ДА

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите:(Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

 

Конкурсната комисия, на основание чл.34, ал.1 от НПКДС, реши:

КЛАСИРАНЕ:

 

Класира от първо до трето място кандидатите които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Кристиян Александров Христов

40.50

На второ място:

Няма класиран кандидат

На трето място:

Няма класиран кандидат

 

 

На основание чл. 9 ал.1,  чл. 10,ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служител, конкурсната комисия предлага да бъде назначен на длъжност Главен експерт в Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ към Българска агенция за инвестиции, кандидатът:

Кристиян Александров Христов

Комисията предава Протокола за утвърждаване и решение от Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......................................,Веселин Тодоров

ЧЛЕНОВЕ: ……………..…………..……….,Петър Калчев

…………………………………..,Славиян Костадинов

 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

На 19.02.2019 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции. Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 14 /четиринадесет/ броя заявления за длъжността, от които:

- 14 /четиринадесет/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура

- 0 /нула/ кандидати са недопуснати до конкурсната процедура.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 19.02.2019 г. за участие в писмен изпит /тест/. Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 

 1. Кирил Стоянов Стоянов
 2. Теодора Йорданова Христова
 3. Синан Бюрханов Абазов
 4. Николина Димитрова Делева
 5. Катя Емилова Еленкова
 6. Десислава Стоянова Стоянова
 7. Стилян Валентинов Варадинов
 8. Соня Гаврилова Николаева
 9. Любимка Маркова Андреева

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 

 1. Благовест Георгиев Чопаков
 2. Катя Костадинова Попова
 3. Цвета Кирилова Николова
 4. Цветелина Веселинова Борисова
 5. Мариана Милчева Асенова

 

 1. Кандидатът Соня Гаврилова Николаева изтегли вариант на тест № 1

Изпитът започна в 11:10 часа и приключи в 11:53 часа.

 

 1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

 

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

1.Кирил Стоянов Стоянов

 

8

2.00

Не се допуска

2.Теодора Йорданова Христова

12

3.00

Не се допуска

3.Синан Бюрханов Абазов

18

4.50

Допуска се

4.Николина Димитрова Делева

12

3.00

Не се допуска

5.Катя Емилова Еленкова

8

2.00

Не се допуска

6.Десислава Стоянова Стоянова

7

1.75

Не се допуска

7.Стилян Валентинов Варадинов

7

1.75

Не се допуска

8.Соня Гаврилова Николаева

9

2.25

Не се допуска

9.Любимка Маркова Андреева

15

3.75

Не се допуска

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, един достигна необходимият резултат и премина на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 19.02.2019 г. се проведе интервю с издържалия теста кандидат, съдържащ 10 бр. въпроси.

Кандидатът подписа формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 20 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

Кандидатът Синан Бюрханов Абазов получи  оценка /4.67 + 5.00 + 5.00/:3 = 4.89

За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Синан Бюрханов Абазов

4.89

5

24.45

 

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Синан Бюрханов Абазов

18

4.50

4

ДА

4.89

5

42.45

ДА

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите:(Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

 

Конкурсната комисия, на основание чл.34, ал.1 от НПКДС, реши:

КЛАСИРАНЕ:

 

Класира от първо до трето място кандидатите които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Синан Бюрханов Абазов

42.45

На второ място:

Няма класиран кандидат

На трето място:

Няма класиран кандидат

 

 

На основание чл. 9 ал.1,  чл. 10,ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служител, конкурсната комисия предлага да бъде назначен на длъжност Младши експерт в Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ към Българска агенция за инвестиции, кандидатът:

Синан Бюрханов Абазов

Комисията предава Протокола за утвърждаване и решение от Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......................................, Теодора Ставрева

ЧЛЕНОВЕ: ……………..…………..……….,Петър Калчев

…………………………………..,Славиян Костадинов

 

 

 

Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3 НПКДС

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Главен счетоводител в дирекция „Административно-правно обслужване“

Българска агенция за инвестиции

 

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Кристиян Александров Христов

да

да

Галинка Генова Ангелова

да

да

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Кристиян Александров Христов;
 2. Галинка Генова Ангелова.

 

б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Няма

 

III. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент „4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Българска агенция за инвестиции и се запечатват в плик.

2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи  по 0,25 точки, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат, умножени с коефициента е  20 точки

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  „16” или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето за решаване на теста е 45 мин.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

8. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено по електронен път и по телефон за датата, мястото и часа на провеждането му.

IV. В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат - до 20 мин. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 4 от НПКДС – за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на тест на 19.02.2019 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет.3 от 10:00 часа.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе  на 19.02.2019 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет. 3. от 13:00 часа.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, както и специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за теста могат да бъдат ползвани следните нормативни актове:

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за счетоводството.
 3. Закон за държавния служител.
 4. Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
 5. Закон за насърчаване на инвестициите.
 6. Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.
 7. Закон за чужденците в Република България.
 8. Закон за корпоративното подоходно облагане.

 

04.02.2019г.

 

 

 

 

Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3 НПКДС

 

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Младши експерт

в дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“

Българска агенция за инвестиции

 

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Благовест Петров Чопаков

да

да

Кирил Стоянов Стоянов

да

да

Синан Бюрханов Абазов

да

да

Катя Костадинова Попова

да

да

Цвета Кирилова Никорова

да

да

Цветелина Веселинова Борисова

да

да

Теодора Йорданова Христова

да

да

Стилян Валентинов Варадинов

да

да

Катя Емилова Еленкова

да

да

Соня Гаврилова Николаева

да

да

Десислава Стоянова Стоянова

да

да

Любимка Маркова Андреева

да

да

Николина Димитрова Делева

да

да

Мариана Милчева Асенова

да

да

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Благовест Петров Чопаков;
 2. Кирил Стоянов Стоянов;
 3. Синан Бюрханов Абазов;
 4. Катя Костадинова Попова;
 5. Цвета Кирилова Никорова;
 6. Цветелина Веселинова Борисова;
 7. Теодора Йорданова Христова;
 8. Стилян Валентинов Варадинов;
 9. Катя Емилова Еленкова;

10.  Соня Гаврилова Николаева;

11.  Десислава Стоянова Стоянова;

12.  Любимка Маркова Андреева;

13.  Николина Димитрова Делева;

14.  Мариана Милчева Асенова.

 

б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Няма

 

III. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент „4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Българска агенция за инвестиции и се запечатват в плик.

2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи  по 0,25 точки, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат, умножени с коефициента е  20 точки

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  „16” или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето за решаване на теста е 45 мин.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

8. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено по електронен път и по телефон за датата, мястото и часа на провеждането му.

IV. В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат - до 20 мин. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 4 от НПКДС – за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на тест на 19.02.2019 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет.3 от 11:00 часа.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе  на 19.02.2019 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Врабча 23, ет. 3. от 14:00 часа.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, както и специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за теста могат да бъдат ползвани следните нормативни актове:

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за държавния служител.
 3. Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
 4. Закон за насърчаване на инвестициите.
 5. Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.
 6. Закон за чужденците в Република България.
 7. Закон за корпоративното подоходно облагане.

04.02.2019г.

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

I. Основна цел на длъжността: Финансово- счетоводно обслужване на агенцията.

1. Област на дейност – В областта на инвестиционното обслужване: Вътрешен финансов контрол съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор.

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше,  образователно-квалификационна степен – магистър по…;

- Професионален опит –  4 години;

- Минимален ранг - ІІІ младши;

- Длъжностно ниво по КДА – 6

- Наименование на длъжностно ниво – Експертно ново 2

- Владеене на английски език / втори чужд език е предимство/

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - счетоводство,  финанси и  всички останали икономически специалности със специализация: „икономист”;

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 660 лв. до 2100 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 1. Копия от документи за наличие на  професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други (ако притежават такива).
 2. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

-          лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в деловодството на Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.“Врабча” № 23, ет. 3 /втори надпартерен/, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00ч. до 16:00 ч.

-          всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга  информация/.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции -http://www. investbg. government. bg

 

За информация – тел. 02/9855 500

Краен срок за подаване на документите : 28.01.2019

 

 

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

 

 

 

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

„МАРКЕТИНГ И ИНВЕСТИЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“