Разширено търсене

КОНКУРС

УТВЪРЖДАВАМ:

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор

П Р О Т О К О Л

за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции

 

На 17.07.2018 г. се проведе двуетапна конкурсна процедура, предварително обявена в административния регистър и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции.

Протоколът за допуснати и недопуснати кандидати е публикуван на 05.07.2018 г. на интернет страницата на Агенцията.

 

Подадени са 6 /шест/ броя заявления за длъжността, от които:

- 6 /шестима/ кандидати са допуснати до конкурсната процедура

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА:

І. Решаване на тест

1. Решаване на тест

Допуснатите до конкурс кандидати се явиха на 17.07.2018 г. за участие в писмен изпит /тест/.

Конкурсната комисия подготви три варианта на тест, всеки от които съдържаше 20 /двадесет/ затворени въпроса.

 

За решаване на тест се явиха следните кандидати:

 1. Александър Василев Василев
 2. Теодор Василев Георгиев
 3. Даяна Петрова Попангелова
 4. Росица Димитрова Александрова
 5. Красимир Манолов Бонев

 

За решаване на тест не се явиха следните кандидати:

 1. Силвия Георгиева Железева

 

Кандидатът Александър Василев Василев изтегли вариант на тест № 2

Изпитът започна в 10:10 часа и приключи в 10:38 часа.

 

 1. Окончателни резултати от проведения първи етап на конкурсната процедура – решаване на тест:

Име, Презиме, Фамилия

Тест

Допуснати до интервю

Брой верни отговори

Оценка

1. Александър Василев Василев

10

2.50

Не се допуска

2. Силвия Георгиева Железева

Не се явил

-

-

3. Теодор Василев Георгиев

16

4.00

Допуска се

4. Даяна Петрова Попангелова

18

4.50

Допуска се

5. Росица Димитрова Александрова

8

2.00

Не се допуска

6. Красимир Манолов Бонев

9

2.25

Не се допуска

 

На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДС, кандидатите са своевременно уведомени за допускането им до следващия етап на конкурса.

От явилите са на първия етап кандидати, двама достигнаха необходимия резултат и преминаха на следващ етап – интервю.

ІІ. ИНТЕРВЮ:

1. Допускане до интервю:

На 17.07.2018 г. се проведе интервю с издържалите теста кандидати, съдържащо 10 бр. въпроси.

Кандидатите подписаха формулярите за преценка на Комисията и се проведе интервю с продължителност 20 минути.

 

2. Оценка от интервю:

При определяне на оценката от интервюто участваха всичките членове на Комисията по реда на заповедта.

Кандидатът Теодор Василев Георгиев получи  оценка /4.00 + 4.50+4.50 /:3 = 4.33

Кандидатът Даяна Петрова Попангелова получи  оценка /4.33 + 4.50+4.83 /:3 = 4.55

 

За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Оценка

КТ

Резултат от интервю

Теодор Василев Георгиев

4.33

5

21.65

Даяна Петрова Попангелова

4.55

5

22.75

 

III. ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕСТ

ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ

ИНТЕРВЮ

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

КЛАСИРАН

КАНДИДАТ

Брой верни отговори

Оценка

КТ

Оценка

КТ

Александър Василев Василев

10

2.50

4

НЕ

-

-

-

НЕ

Силвия Георгиева Железева

Не се явил

-

-

-

-

-

-

-

Теодор Василев Георгиев

16

4.00

4

ДА

4.33

5

-

ДА

Даяна Петрова Попангелова

18

4.50

4

ДА

4.55

5

-

ДА

Росица Димитрова Александрова

8

2.00

4

НЕ

-

-

-

НЕ

Красимир Манолов Бонев

9

2.25

4

НЕ

 

 

 

НЕ

 

КТ – коефициент на тежест, с който се умножават резултатите от теста и интервюто, съгласно приетата и обявена методика на оценка, за която всички кандидати са уведомени при провеждането на конкурса.

Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто от отделен член на КК: сбор от оценките по компетентности разделен на броя на компетентностите.

Формула за определяне на окончателен резултат от интервюто: общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на КК.

Окончателен резултат на кандидатите:(Резултат от теста x 4) + (Резултат от интервюто x 5) = Окончателен резултат

 

Конкурсната комисия, на основание чл.34, ал.1 от НПКДС, реши:

КЛАСИРАНЕ:

Класира от първо до трето място кандидатите, които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Даяна Петрова Попангелова

40.75

На второ място:

Теодор Василев Георгиев

37.65

На трето място:

Няма класиран кандидат

На основание чл. 9 ал.1,  чл. 10,ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служител, конкурсната комисия предлага да бъде назначен на длъжност „Младши експерт“ в Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ към Българска агенция за инвестиции, кандидатът:

Даяна Петрова Попангелова

Комисията предава Протокола за утвърждаване и решение от Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – Стамен Янев.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............П....................., Теодора Ставрева

ЧЛЕНОВЕ: ………………П………..……….,Петър Калчев

…………….…П………………..,Анна Йорданова

Дата: 23.07.2018 г.

 

 

 

 

 

Приложение № 3

към чл. 20, ал. 3 НПКДС

 

ПРОТОКОЛ

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Младши експерт

в дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“

Българска агенция за инвестиции

 

 1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие  на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Александър Василев Василев

да

да

Допуска се

Силвия Георгиева Железова

да

да

Допуска се

Теодор Василев Георгиев

да

да

Допуска се

Даяна Петрова Попангелова

да

да

Допуска се

Росица Димитрова Александрова

да

да

Допуска се

Красимир Манолов Бонев

да

да

Допуска се

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

 1. Александър Василев Василев
 2. Силвия Георгиева Железева
 3. Теодор Василев Георгиев
 4. Даяна Петрова Попангелова
 5. Росица Димитрова Александрова
 6. Красимир Манолов Бонев

 

 

б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Няма

 

III. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:

1. Коефициент „4”, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста;

2. Коефициент „5”, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

1. Разработват се три варианта на тест, които се подпечатват с печата на Българска агенция за инвестиции и се запечатват в плик.

2. Всеки тест съдържа 20 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.

3. На всеки въпрос са дадени по няколко варианта на отговор, от които само единият е верен.

4. Всеки верен отговор носи  по 0,25 точки, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат, умножени с коефициента е  20 точки

5. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има  „16” или повече верни отговори и същият се допуска до интервю.

6. Времето за решаване на теста е 45 мин.

7. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.

8. Допуснатите до интервю кандидати се уведомяват писмено по електронен път и по телефон за датата, мястото и часа на провеждането му.

IV. В съответствие с чл. 32 от НПКДС комисията определи време за провеждане на интервюто за всеки кандидат - до 20 мин. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 4 от НПКДС – за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, който е получил не по-малко от  „4”.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на тест на 17.07.2018 г. /вторник/ в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Аксаков 31, ет. 3, от 10.00 часа.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе  на 17.07.2018 г. /вторник/ от 13.00 часа в сградата на Българска агенция за инвестиции – ул. Аксаков 31, ет. 3.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, както и специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за теста могат да бъдат ползвани следните нормативни актове:

 1. Закон за администрацията.
 2. Закон за държавния служител.
 3. Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
 4. Закон за насърчаване на инвестициите.
 5. Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.
 6. Закон за чужденците в Република България.
 7. Закон за корпоративното подоходно облагане.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

1. Теодора Ставрева – председател на конкурсната комисия……П………………….

2. Петър Калчев – член ……………П……………………

3. Анна Йорданова – член …………П……..……………..

 

Дата: 05.07.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

София, ул. „Аксаков” №31, тел. 02/9855 500

 

 

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавен служител,

 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител 1 (една) щатна бройка на пълно работно време, на длъжност:

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

„МАРКЕТИНГ И ИНВЕСТИЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

I. Основна цел на длъжността: Обслужване на български и чуждестранни инвеститори в съответните икономически сектори на всички етапи на реализация на инвестиционните проекти. Подготовка на информация за нуждите на инвестиционния маркетинг.

1. Област на дейност – В областта на инвестиционното обслужване: Информационно обслужване на инвеститорите в определените сектори;Изготвяне на справки и анализи за инвестициите в страната за определените сектори; В областта на маркетинга: Подготовка на презентации; Участие в организацията и подготовката на събития организирани от агенцията: конференции, инвестиционни форуми, кръгли маси и други.

2. Минимални нормативни и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител;

- Образование – висше,  образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по…;

- Професионален опит –  не се изисква;

- Минимален ранг - V младши;

- Длъжностно ниво по КДА – 11

- Наименование на длъжностно ниво – Експертно ново 7

- Владеене на английски език / втори чужд език е предимство/

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието - икономика, финанси, публична администрация, международни икономически отношения, инженерни науки.

3. Допълнителни изисквания и умения, съгласно утвърдената длъжностна характеристика, носещи предимство на кандидатите:

- компютърна грамотност

- комуникационна компетентност

- компетентност в познаване и ползване на нормативни актове.

4. Граници (от-до) на заплатата определена за длъжността:

- От 510 лв. до 1100 лв.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Писмено заявление за участие в конкурса, по образец
 2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, по образец
 3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 1. Копия от документи за наличие на  професионален опит – трудова/служебна и/или осигурителна книжка, други (ако притежават такива).
 2. Копие от документи, при наличието на допълнителна квалификация – удостоверения, сертификати и други за компютърна грамотност.

ІV. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

-          лично или чрез пълномощник, до 10-тия ден включително, считано от деня, следващ публикуването на обявата на конкурса в деловодството на Българска агенция за инвестиции, гр.София, ул.”Аксаков” № 31, ет.3, ст.311, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00ч. до 16:00 ч.

-          Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на страницата на Българска агенция за инвестиции /обява, списък с допуснати до конкурс кандидати, дата, час и място на провеждане на конкурса, друга  информация/.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции -http://www. investbg. government. bg

 

За информация – тел. 02/9855 530

Анна Йорданова – старши експерт, човешки ресурси

 

Краен срок за подаване на документ 28.06.2018 г. включително.

СТАМЕН ЯНЕВ

Изпълнителен директор