Разширено търсене

Достъп до информация

Достъп до информация

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация (можете да изтеглите от ТУК), наричан по-долу за краткост ЗДОИ.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ: “Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия” (чл. 10 от ЗДОИ);

Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации” (чл. 11 от ЗДОИ).

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Българска агенция за инвестиции, можете да изтеглите от ТУК (заявленията за достъп до обществена информация се подават на адрес: гр. София, п.к. 1000;  улица "Аксаков" № 31 – деловодство.  Лице за контакти ст. експерт-юрист; Телефон: +359 2 9855517, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.)


В Българска агенция за инвестиции се води Регистър на писмените и устни заявления за достъп до обществена информация, в т.ч. подадени по електронен път. Заявленията могат да се подават и по електронен път на имейл: iba@investbg.government.bg. / Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.

 

Заявление за достъп до обществена информация можете да изтеглите от ТУК. (Заявлението трябва да съдържа задължителните реквизити, съгласно чл.25, ал.1, т.1, 2 и 4 от ЗДОИ: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя)

Такси: Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане в касата или по сметка на БАИ на определените разходи, съгласно ЗМФ №1472/29.11.2011 г. (можете да изтеглите от ТУК) за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, и след предоставяне на платежен документ.

 

 

Годишен отчет на постъпилите заявления по ЗДОИ 2016

 

 

Годишен отчет на постъпилите заявления по ЗДОИ 2017

 

Годишен отчет на постъпилите заявления по ЗДОИ 2018