Разширено търсене

Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване/изготвяне на периодични проучвания/анализи/оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно и високотехнологични сектори) в България“

Документация
Техническа специгикация
Методика за оценка
Образци

Проект на договор
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Разяснения

Разяснение 2

Разяснение 3

Разяснение 4

Протокол 1

Съобщение за отваряне на цени

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение за избор на изпълнител

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Разработване на мултимедийни продукти по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“

Документация
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образци
Проект на договор

Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Разяснение 2

Разяснение 3

Протокол

Съобщение за отваряне на цените

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение за избор на изпълнител

 

Oбществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Българска агенция за инвестиции”

Обява
Техническа спецификация
Проект на договор
Образци

Протокол

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0002“.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Проект на договор

Образци

Дoкумeнтация

Разяснение

Разяснение 2

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)

Съобщение

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на цените

Протокол 2

Протокол 3
Доклад
Заповед
Доклад № 2
Решение за прекратяване


 

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Публично състезание, с предмет:
“Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация, информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
Обособена позиция № 2: „Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Проект на договор

Образци

Дoкумeнтация

Разяснение

Разяснение 2

Разяснение 3

Paзяснение 4

Разяснение 5

Протокол

Протокол 2

Протокол 3
Съобщение за отваряне на цените

Протокол 4

Протокол 5

Решение за избор на изпълнител

 

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: И „Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0002“.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Проект на договор

Образци

Документация

Разяснение

Решение за прекратяване

 

 

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Публично състезание, с предмет: “Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация, информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
Обособена позиция № 2: „Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Документация
Образци
Проект на договор

Разяснение

Решение за прекратяване

 

 

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: “Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави / BG16RFOP002-2.006-0002/“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Актуализиране на средносрочна маркетингова програма“ и
Обособена позиция № 2: „Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави“.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Проект на договор

Образци

Документация

Приложение - Маркетингова стратегия

Разяснение

Разяснение

Решение

Протокол

Заповед

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение

 

Oбществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на етаж от административна сграда в гр. София, включително упражняване на авторски надзор”

Обява
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
СХЕМА
ОБРАЗЦИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Протокол

 

 

 

 


Oбществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”

 

Обществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”

 

 

Процедура на договяряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1 т.13 от ЗОП с предмет:„Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Българска Агенция за Инвестиции"

 

"Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен анализ за нуждите на инвеститорите в България" - с три обособени позиции

 

„Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции