Декларация за достъпност – Българска агенция за инвестиции

РАЗДЕЛ 1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Българска агенция за инвестиции се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://investbg.government.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
I. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

II. Недостъпно съдържание
Описание и посочване на несъответствието: възможности за избор:
Алтернативно представяне на записаните аудио материали. Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали
Аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично
Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения
Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието. Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки
Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение. Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.
Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици
Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация. Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Няма установени такива случаи
Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите
Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието
Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено. Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
За публикуваните записи от телевизия са осигурени пълните текстове на интервютата.
Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
19.12.2023г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
07.06.2024г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
07.06.2024г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията:
самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение
Обратна информация и данни за контакт
Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: iba@investbg.government.bg.
Връзка към форма за заявление за обратна връзка
Неприложимо
Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация
Юлиян Балчев, Главен секретар ; тел. 02/ 9855500
Процедура по прилагане

В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в БАИ, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

  • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на БАИ, се подават в деловодството на БАИ всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Врабча” № 23 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по факс; по електронен път на адрес на БАИ: iba@investbg.government.bg
  • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
В случай, че БАИ:

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ)

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Министерство на електронното управление: Жалбите могат да се подават по следните начини:

–      на електронен адрес: Embedded Image, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

–      чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

–      чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София – 1000

РАЗДЕЛ 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

БАИ, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.investbg.governemnt.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

БАИ се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:
06.10.2020 г.
Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:
06.06.2024 г.