Разширено търсене

ФУНКЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Извлечение от  Устройствения правилник на БАИ

 

Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се подпомага от заместник изпълнителен директор.

(2) Договорът с изпълнителния директор на Агенцията се сключва, изменя и прекратява от министъра на икономиката съгласувано с министър-председателя.

(3) Договорът със заместник изпълнителния директор на Агенцията се сключва, изменя и прекратява от министъра на икономиката.

 

Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на Агенцията:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Агенцията;

2. представя чрез министъра на икономиката в Министерския съвет годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване;

3. осъществява правомощията по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите на Агенцията;

4. осъществява контакти и взаимодейства с другите органи на изпълнителната власт;

5. взаимодейства и сътрудничи с областните управители при разработването и изпълнението на програми за насърчаване на инвестициите;

6. сътрудничи с органите на местното самоуправление и със сдружения с нестопанска цел за развитие на инвестиционния потенциал по региони;

7. осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;

8. определя и организира провеждането на информационна политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на Агенцията;

9. взема решения за участие на Агенцията в организации със сходни цели;

10. създава работни групи към Агенцията;

11. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на Агенцията;

12. изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията съгласно Закона за защита на класифицираната информация;

13. изпълнява други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет. (2) При осъществяване на дейността си изпълнителният директор издава индивидуални административни актове и наказателни постановления.

 

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор със заповед определя функциите на заместник изпълнителния директор. Той може да му делегира и свои правомощия в рамките на закона.

(2) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник изпълнителния директор на основание на писмена заповед, а в негово отсъствие - от определен с писмена заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай и срок на отсъствието служител на ръководна длъжност в Агенцията.