Разширено търсене

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-нататък „ОРЗД“), Българска агенция за инвестиции се явява администратор на лични данни. На основание ОРЗД и Закона за защита на личните данни, бихме искали да Ви информираме за следните положения:

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

 1. Администратор на Вашите лични данни (наричан по-долу „Администраторът“) е Българска Агенция за Инвестиции, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Врабча“ № 23, ет. 3, електронна поща: iba@investbg.government.bg, телефон за контакт: 02 985-5500.
 2. Данните за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, определено от Администратора, са както следва: електронна поща: t.stavreva@investbg.government.bg, телефон за контакт: +359 985 5535.
 3. Данните за контакт с Комисията за защита на личните данни са: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕ

Съгласно Регламента "лични данни" е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, като име, идентификационен номер, онлайн идентификатор, местонахождение или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

Администраторът обработва законосъобразно и добросъвестно Вашите лични данни, като ги събира и обработва за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Личните Ви данни са сведени до минимум и са ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Администраторът ги поддържа в актуален вид и предприема всички разумни мерки, за да гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни. Гарантирано е подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, както и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящите технически и организационни мерки.

 

Съгласно Вътрешните правила за мерките за защита на личните данни, БАИ събира и обработва лични данни за целите на:

 1. Процедура за издаване на сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и правилника за прилагането му (ППЗНИ);
 2. Издаване на установителен документ:

а) във връзка с производство по придобиване на разрешение за постоянно пребиваване по реда на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ);

б) във връзка с производство по придобиване на българско гражданство по натурализация по реда на Закона за българското гражданство (ЗБГ);

3. Изпълнение на законови задължения, спрямо трети лица;

4. Изпълнение на задължения, произтичащи от Закона за държавния служител и Кодекса на Труда, във връзка със служебни и трудови правоотношение между Агенцията и субектите на данни;

5. Изпълнение на задължения, произтичащи от договори между БАИ и лица- субекти на данни, сключени по реда на Закона за задълженията и договорите, Търговски закон, Закон за обществените поръчки и др.

 

СРОК И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Администраторът обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Администраторът ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които те са събрани и се обработват. Ако съхраняването на данните Ви е необходимо за висящо производство, страна по което е Администратора, данните Ви ще се запазят до приключване на това производство, както и ще се съхраняват до изтичането на съответните давностни срокове за съдебни производства, предвидени в законодателството на Република България
 2. Администраторът обработва Вашите лични данни в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове, като ги събира в минимален обем и за ясно определени цели и срокове за съхранение. Достъп до информацията имат ограничен кръг субекти с цел осигуряване сигурността на личните Ви данни.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Упражняване на правата Ви по смисъла на чл. 15-22 от ОРЗД

 • Достъп до Вашите лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни (Администраторът ще прекрати обработването на данните, но само когато се убеди, че интересът му няма преимущество в конкретната ситуация)
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни, при условие, че точността на данните се оспорва от Вас и обработването е неправомерно, но отказвате изтриването им и Администраторът повече не се нуждае от данните, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или сте подали възражение срещу обработването им съгласно чл. 21 от ОРЗД
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.
 • Право на защита по съдебен или административен ред чрез Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, в случай че правата Ви са били нарушени.

За неуредените от настоящата политика случаи се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство.

Администраторът запазва правото да променя политиката за поверителност. Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции www.investbg.government.bg