Разширено търсене

Профил на купувача

 

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Публично състезание, с предмет: „Доставка на специализирано и IT оборудване за целите на проект BG16RFOP002-2.006-0001-C01“

Раяснение 10.01.2020

Протокол_1 05.03.2020

Съобщение за отваряне на цени 16.03.2020

Протокол 2 - 16.04.20 г.

Протокол 3 - 16.04.20 г.

Решение за ибор на изпълнител - 16.04.20 г.

Обявление за възложена поръчка

Договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

 

 

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Публично състезание, с предмет:„Доставка на специализирано и IT оборудване за целите на проект BG16RFOP002-2.006-0001-C01“
Решение
Обявление
Указания
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образци
Проект на договор

Решение за прекратяване

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разпространение на мултимедийни продукти (ТВ и онлайн излъчване) в международни медии по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”
Решение - 12.09.19
Обявление - 12.09.19

Указания - 12.09.19
Техническа спецификация - 12.09.19
Методика за оценка - 12.09.19
Проект на договор - 12.09.19
Образци - 12.09.19

Разяснение - 17.09.19

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация. - 30.09.19
Техническа спецификация - 30.09.19

Проект на договор - 30.09.19

Протокол 1 - 02.12.19

Съобщение за отваряне на цени - 18.02.20

Протокол 2 -02.03.2020

Протокол 3-02.03.2020

Доклад мултимедии-02.03.2020

Решение за избор на изпълнител-02.03.2020

Обявление за възложена поръчка

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване и осигуряване на вътрешен трансфер за нуждите на БАИ по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”.
Обявление - 09.09.2019 г.
Решение - 09.09.2019 г.

Указания - 09.09.2019 г.
Техническа спецификация - 09.09.2019 г.
Методика за оценка - 09.09.2019 г.
Проект на договор - 09.09.2019 г.
Образци - 09.09.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 24.09.2019 г.

Указания - 24.09.2019 г.
Проект на договор - 24.09.2019 г.

Протокол 1 - 10.12.2019 г.

Съобщение за отваряне на цени - 10.04.20 г.

Протокол 2 - 24.04.20 г.

Протокол 3 - 24.04.20 г.

Доклад самолетни билети - 24.04.20 г.

Решение избор на изпълнител - 24.04.20 г.

Обявление за възложена поръчка - 29.06.2020 г.

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Организиране и провеждане на международни промоционални мероприятия в САЩ, Европа, Азия по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1:”Организиране и провеждане на международни форуми в САЩ, Европа, Азия (6 броя) и Организиране и провеждане на инвестиционни събития (роудшоу) в САЩ, Европа, Азия (4 броя)”
Обособена позиция № 2: „Организиране на участието и представяне на България в световни инвестиционни събития в чужбина (инвестиционни форуми, 10 броя)”

Документация
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образци

Проект на договор

Решение
Обявление

Разяснение

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Техническа спецификация

Методика

Протокол № 1 - 19.11.2019 г.

Съобщение за отваряне на цени - 06.03.2020 г.

Протокол 2 - 16.04.20 г.

Протокол 3 - 16.04.20 г.

Доклад - 16.04.20 г.

Решение за избор на изпълнител - 16.04.20 г.

Протокол 4 - 15.12.2020

Доклад 2 - 15.12.2020

Решение за прекратяване - 15.15.2020

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0002“.

Документация - 18.07.19
Техническа специгикация - 18.07.19
Методика за оценка - 18.07.19
Образци - 18.07.19

Проект на договор - 18.07.19

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - 18.07.19

Решение за откриване на процедура (ЗОП) - 18.07.19

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 29.07.19

Протокол 1 - 16.09.19

Съобщение за отваряне на цените - 30.10.19

Протокол 2 - 07.11.19

Протокол 3 - 07.11.19

Долкад - 07.11.19

Решение за избор на изпълнител - 07.11.19

Договор ОП1

Договор ОП2

Обявление за възложена поръчка

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване/изготвяне на периодични проучвания/анализи/оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно и високотехнологични сектори) в България“

Документация - 10.12.2018
Техническа специгикация - 10.12.2018
Методика за оценка - 10.12.2018
Образци - 10.12.2018

Проект на договор- 10.12.2018
Решение за откриване на процедура (ЗОП)- 10.12.2018
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)- 10.12.2018

Разяснения - 21.12.2018

Разяснение 2 - 31.12.2018

Разяснение 3 - 31.12.2018

Разяснение 4 - 04.01.2019

Протокол 1 - 11.02.2019

Съобщение за отваряне на цени - 16.03.2019

Протокол 2 - 19.04.2019

Протокол 3 - 19.04.2019

Доклад - 19.04.2019

Решение за избор на изпълнител - 19.04.2019

Протокол 4 - 22.11.2019

Доклад - 22.11.2019

Решение за избор на изпълнител - 22.11.2019

Договор

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Обявление за възложена поръчка

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Разработване на мултимедийни продукти по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“

Документация
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образци
Проект на договор

Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Разяснение 2

Разяснение 3

Протокол

Съобщение за отваряне на цените

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение за избор на изпълнител

Договор за обществена поръчка

Приложение № 1
Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

 

 

Oбществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Българска агенция за инвестиции”

Обява
Техническа спецификация
Проект на договор
Образци

Протокол

 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0002“.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Проект на договор

Образци

Дoкумeнтация

Разяснение

Разяснение 2

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)

Съобщение

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на цените

Протокол 2

Протокол 3
Доклад
Заповед
Доклад № 2
Решение за прекратяване

 

 

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Публично състезание, с предмет:
“Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация, информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
Обособена позиция № 2: „Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Проект на договор

Образци

Дoкумeнтация

Разяснение

Разяснение 2

Разяснение 3

Paзяснение 4

Разяснение 5

Протокол

Протокол 2

Протокол 3
Съобщение за отваряне на цените

Протокол 4

Протокол 5

Решение за избор на изпълнител

Договор за обществена поръчка - обособена позиция № 1

Приложение № 1
Приложение 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Договор за обществена поръчка - обособена позиция № 2

Приложение № 1
Приложение 2

Приложение № 3

Приложение № 4

 

 

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: И „Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0002“.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Проект на договор

Образци

Документация

Разяснение

Решение за прекратяване

 

 

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Публично състезание, с предмет: “Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация, информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
Обособена позиция № 2: „Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Документация
Образци
Проект на договор

Разяснение

Решение за прекратяване

 

 

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: “Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави / BG16RFOP002-2.006-0002/“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Актуализиране на средносрочна маркетингова програма“ и
Обособена позиция № 2: „Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави“.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Проект на договор

Образци

Документация

Приложение - Маркетингова стратегия

Разяснение

Разяснение

Решение

Протокол

Заповед

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протокол 2

Протокол 3

Доклад

Решение

Договор за обществена поръчка - обособена позиция № 1
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Договор за обществена поръчка - обособена позиция № 2
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

 

 

Oбществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на етаж от административна сграда в гр. София, включително упражняване на авторски надзор”

Обява
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
СХЕМА
ОБРАЗЦИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Протокол

 

 

Oбществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”

 

Обществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”

 

 

Процедура на договяряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1 т.13 от ЗОП с предмет:„Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Българска Агенция за Инвестиции"

 

"Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен анализ за нуждите на инвеститорите в България" - с три обособени позиции

 

„Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции