Разширено търсене

"Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен анализ за нуждите на инвеститорите в България" - с три обособени позиции

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ, ПРАВЕН И СРАВНИТЕЛЕН ПРАВЕН АНАЛИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Дата на обявяване: 27.07.2015 г.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Българска агенция за инвестиции, с адрес: София, ул. "Аксаков" № 31, на основание Решение № ПР-К-06-44/27.07.2015 г. на изпълнителния директор, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет:

«ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ, ПРАВЕН И СРАВНИТЕЛЕН ПРАВЕН АНАЛИЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ » с три обособени позиции

 

Обособена   позиция  1 – Изработване на стратегически анализ

 

Обособена   позиция  2 Анализи на българското инвестиционно, търговско, трудово, данъчно законодателство; режим на концесиите, обществени поръчки, интелектуална собственост, пребиваване на чужденци в Р България

Обособена   позиция  3 - Сравнителен правeн анализ на законодателството за привличане на чуждестранни инвестиции

в други държави

 

Договор МДП-06-04_26.11.2015

 

Приложения към Договор МДП-06-05–27.11.2015

 

Договор МДП-06-05_27.11.2015


Договор МДП-06-06-30.11.2015

 

Решение №1 от 30.10.2015г. за класиране на участниците

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Протокол 1

 

Протокол 2

 

Протокол 3

 

Приложение 1 Таблица за оценка

 

Оценителни листове 1

 

Оценителни листове 2

 

Оценителни листове 3

 

Разяснение 15

Разяснение 14

Разяснение 13

Разяснение 12

Разяснение 11

Разяснение 10

Разяснение 9

Разяснение 8

Разяснениe 7

Разяснениe 6

Разяснениe 5

Разяснениe 4

Разяснениe 3

Разяснениe 2

Разяснениe 1

Решение

Решение за промяна

Обявление и анекс

Документация за участие

Образци на документи

Проекто-договори

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 

Крайна дата за подаване на документи: 07.09.2015 г.