Разширено търсене

Защо България

Политическа и бизнес стабилност

· Членство в ЕС, НАТО и СТО;

· Членство във Валутния борд;

· Нисък бюджетен дефицит и правителствен дълг.

 


Конкурентна цена за правене на бизнес

· 10% Корпоративен и частен данък;

· 0% корпоративен данък в зони с висока безработица;

· Конкуренти наеми за офиси и ниски цени на комунални услуги.

 


Стратегическа географска позиция и достъп до пазари

· Европейски съюз;

· Русия;

· Турция/Близкия изток.

 


Правителствени насърчителни мерки

· Здравно осигуряване;

· Данъчни облаги;

· Облаги за професионално образование.

 


Образована и квалифицирана работна ръка

  • Конкурентна цена на труда;
  • Високо квалифицирана, многоезична работна ръка;
  • 51 акредитирани висши училища.

 

Стимули според Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)

Съгласно ЗНИ проектите, които са сертифицирани за клас А и клас Б се ползват от следните насърчителни мерки :

1. Информационно обслужване и съкратени административни срокове

2. Индивидуално административно обслужване

3. Възможност за придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти - частна държавна или частна общинска собственост

4. Финансова подкрепа за професионално обучение на лица, за нуждите на инвестиционния проект

5. Финансова подкрепа за изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до границите на инвестиционния проект

6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за новоназначени работници и служители.

ЗНИ предвижда подкрепа на приоритетни инвестиционни проекти, от всички сектори на икономиката, при изпълнени едно или повече от следните изисквания:

  • размерът на инвестицията да бъде най-малко три пъти по-голям от минималния за сертифициране на клас А
  • да създават заетост в необлагодетелствани райони или във високотехнологични дейности
  • да предвиждат изграждане на индустриални зони или технологични паркове

Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават с пакет от мерки, включващи тези за клас А и клас Б, както и :

  • институционална подкрепа или публично-частно партньорство;
  • предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при спазване на определени условия – до 50 % максимален интензитет на помощта за инвестиции в образование и научни изследвания и до 10% максимален интензитет на помощта за инвестиции в преработващата промишленост.