Услуги на БАИ

Привличане на инвестиции

Чрез предоставяне на информация за:

 • Бизнес средата в България;
 • Пазарни анализи;
 • Законови изисквания и приложими процедури за инвестиционния проект;
 • Свободни терени и съоръжения;
 • Подпомагане на инвеститорите при тяхното планиране и проучване.

Комуникация и координация

 • Връзка с централни и местни институции;
 • Контакти с доставчици и бъдещи бизнес партньори;
 • Улесняване срещите между инвеститорите и подходящите училища и университети за техните бизнес инициативи;
 • Установяване на стратегически партньорства;
 • Информация за налични държавни субсидии и финансиране от ЕС.

Процедура за сертифициране и кандидатстване за насърчителни мерки

 • Съдействие за необходимата документация;
 • Сертифициране на инвестиционните проекти съгласно Закона за насърчаване на инвестициите за ползване на определени насърчителни мерки; (нормативни изисквания и пакет от документи могат да се намерят в Правна рамка)
 • Съкратени административни процедури;
 • Придобиване на земя или ограничени вещни права върху недвижим имот без търг;
 • Възстановяване на разходите за социални осигуровки;
 • Финансова подкрепа за професионално обучение;
 • Финансиране изграждането на техническа инфраструктура.

Слединвестиционно обслужване

 • Подкрепа за бъдещо разширяване и диверсификация на икономическата дейност;
 • Връзка с централни и местни институции;
 • Контакти с доставчици и бъдещи бизнес партньори;
 • Улесняване срещите между инвеститорите и подходящите училища и университети за техните бизнес инициативи.

Виртуален офис

 • Консултации чрез онлайн срещи;
 • Инвестиционен калкулатор;
 • Регистър на инвеститорите;
 • Регистър на свободните промишлени терени и производствени мощности;
 • Интерактивна карта на човешките ресурси.
   • Съгласно Закона за чужденците в Република България има възможност за получаване на разрешение за постоянно пребиваване. Чужденецът трябва да инвестира определена сума в законово определени финансови инструменти. Повече информация можете да намерите в Правна рамка.
 • Съгласно чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане дружеството може да получи регионална помощ под формата на преотстъпен данък. Държавната помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък се предоставя за проект за първоначална инвестиция при спазване на определени условия. Повече информация можете да намерите в Правна рамка.