За БАИ

Българска агенция за инвестиции (БАИ) е изпълнителна агенция към Министерство на иновациите и растежа, създадена с цел привличане на инвестиции в България. Подпомага изграждането и успешното развитие на проекти, водещи до откриването на нови работни места, износ и трансфер на ноу-хау в българската икономика. БАИ помага на потенциални и съществуващи инвеститори да проучат бизнес средата и да реализират инвестиционните си намерения в България.

Нашият екип предоставя детайлна информация за България, като: инвестиционна локация, включваща: макроикономически данни за страната, анализи, наличието на квалифицирана работна ръка, информация за образователната система по региони, административни процедури, разрешителни и др.

Мисията на БАИ е да промотира всички насърчителни мерки, предоставяни от държавата, с цел увеличаване притока на директни чуждестранни инвестиции в България. БАИ действа като посредник между инвеститорите, държавни и местни институции за реализиране на инвестиционните проекти.

Визията на БАИ е да бъде надежден, дългосрочен и компетентен партньор на инвеститорите, ползващ се с институционално доверие и авторитет, за постигане на целите да привлича инвестиции в България.

Полезни връзки

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация (можете да изтеглите от ТУК), наричан по-долу за краткост ЗДОИ.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ: “Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия”
(чл. 10 от ЗДОИ);

Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации” (чл. 11 от ЗДОИ).

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в
чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявленията за достъп до обществена информация могат да се подават в Деловодството на БАИ, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.:

Телефон: +359 2 985 55 00

Адрес: гр. София, п.к. 1000; ул. „Врабча“ № 23

Електронна поща: iba@investbg.government.bg

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща или чрез платформата за достъп до обществена информация. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Заявление за достъп до обществена информация можете да изтеглите от ТУК. (Заявлението трябва да съдържа задължителните реквизити, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя или съгласие за използване на профил в системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление)

Такси: Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане в касата или по сметка на БАИ на определените разходи, съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (можете да изтеглите от ТУК), и след предоставяне на платежен документ.

В Българска агенция за инвестиции се води Регистър на писмените и устни заявления за достъп до обществена информация, в т.ч. подадени по електронен път. Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.

Искане за предоставяне на информация за повторно използване

Регистър/отчет за 2019 г.
Регистър/отчет за 2020 г.
Регистър/отчет за 2021 г.
Регистър/отчет за 2022 г.
Регистър/отчет за 2023 г.

Ежегодни цели на администрацията 2023

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Публично състезание, с предмет: „Доставка на специализирано и IT оборудване за целите на проект BG16RFOP002-2.006-0001-C01“.

Решение 30.12.19
Обявление 30.12.19
Указания 30.12.19
Техническа спецификация 30.12.19
Методика за оценка 30.12.19
Образци 30.12.19
Проект на договор 30.12.19
Раяснение 10.01.2020
Протокол_1 05.03.2020
Съобщение за отваряне на цени 16.03.2020
Протокол 2 – 16.04.20 г.
Протокол 3 – 16.04.20 г.
Решение за ибор на изпълнител – 16.04.20 г.
Обявление за възложена поръчка
Договор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

 

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Публично състезание, с предмет: „Доставка на специализирано и IT оборудване за целите на проект BG16RFOP002-2.006-0001-C01“.

Решение
Обявление
Указания
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образци
Проект на договор
Решение за прекратяване

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разпространение на мултимедийни продукти (ТВ и онлайн излъчване) в международни медии по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

Решение – 12.09.19
Обявление – 12.09.19
Указания – 12.09.19
Техническа спецификация – 12.09.19
Методика за оценка – 12.09.19
Проект на договор – 12.09.19
Образци – 12.09.19
Разяснение – 17.09.19

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация. – 30.09.19
Техническа спецификация – 30.09.19

Проект на договор – 30.09.19
Протокол 1 – 02.12.19
Съобщение за отваряне на цени – 18.02.20
Протокол 2 -02.03.2020
Протокол 3-02.03.2020
Доклад мултимедии-02.03.2020
Решение за избор на изпълнител-02.03.2020
Обявление за възложена поръчка

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване и осигуряване на вътрешен трансфер за нуждите на БАИ по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”.

Обявление – 09.09.2019 г.
Решение – 09.09.2019 г.
Указания – 09.09.2019 г.
Техническа спецификация – 09.09.2019 г.
Методика за оценка – 09.09.2019 г.
Проект на договор – 09.09.2019 г.
Образци – 09.09.2019 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – 24.09.2019 г.
Указания – 24.09.2019 г.
Проект на договор – 24.09.2019 г.
Протокол 1 – 10.12.2019 г.
Съобщение за отваряне на цени – 10.04.20 г.
Протокол 2 – 24.04.20 г.
Протокол 3 – 24.04.20 г.
Доклад самолетни билети – 24.04.20 г.
Решение избор на изпълнител – 24.04.20 г.
Обявление за възложена поръчка – 29.06.2020 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Организиране и провеждане на международни промоционални мероприятия в САЩ, Европа, Азия по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: ”Организиране и провеждане на международни форуми в САЩ, Европа, Азия (6 броя) и Организиране и провеждане на инвестиционни събития (роудшоу) в САЩ, Европа, Азия (4 броя)”
Обособена позиция № 2: „Организиране на участието и представяне на България в световни инвестиционни събития в чужбина (инвестиционни форуми, 10 броя)”.

Документация
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образци
Проект на договор
Решение
Обявление
Разяснение
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Техническа спецификация
Методика
Протокол № 1 – 19.11.2019 г.
Съобщение за отваряне на цени – 06.03.2020 г.
Протокол 2 – 16.04.20 г.
Протокол 3 – 16.04.20 г.
Доклад – 16.04.20 г.
Решение за избор на изпълнител – 16.04.20 г.
Протокол 4 – 15.12.2020
Доклад 2 – 15.12.2020
Решение за прекратяване – 15.15.2020

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0002“.

Документация – 18.07.19
Техническа специгикация – 18.07.19
Методика за оценка – 18.07.19
Образци – 18.07.19
Проект на договор – 18.07.19
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) – 18.07.19
Решение за откриване на процедура (ЗОП) – 18.07.19
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – 29.07.19
Протокол 1 – 16.09.19
Съобщение за отваряне на цените – 30.10.19
Протокол 2 – 07.11.19
Протокол 3 – 07.11.19
Долкад – 07.11.19
Решение за избор на изпълнител – 07.11.19
Договор ОП1
Договор ОП2
Обявление за възложена поръчка

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване/изготвяне на периодични проучвания/анализи/оценки за състоянието и перспективите за развитие на ключови индустрии с висок потенциал (средно и високотехнологични сектори) в България“.

Документация – 10.12.2018
Техническа специгикация – 10.12.2018
Методика за оценка – 10.12.2018
Образци – 10.12.2018
Проект на договор- 10.12.2018
Решение за откриване на процедура (ЗОП)- 10.12.2018
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)- 10.12.2018
Разяснения – 21.12.2018
Разяснение 2 – 31.12.2018
Разяснение 3 – 31.12.2018
Разяснение 4 – 04.01.2019
Протокол 1 – 11.02.2019
Съобщение за отваряне на цени – 16.03.2019
Протокол 2 – 19.04.2019
Протокол 3 – 19.04.2019
Доклад – 19.04.2019
Решение за избор на изпълнител – 19.04.2019
Протокол 4 – 22.11.2019
Доклад – 22.11.2019
Решение за избор на изпълнител – 22.11.2019
Договор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Обявление за възложена поръчка

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: “Разработване на мултимедийни продукти по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“.

Документация
Техническа спецификация
Методика за оценка
Образци
Проект на договор
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Разяснения
Разяснение 2
Разяснение 3
Протокол
Съобщение за отваряне на цените
Протокол 2
Протокол 3
Доклад
Решение за избор на изпълнител
Договор за обществена поръчка
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

 

Oбществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Българска агенция за инвестиции”.

Обява
Техническа спецификация
Проект на договор
Образци
Протокол

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0002“.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Проект на договор
Образци
Дoкумeнтация
Разяснение
Разяснение 2
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)
Съобщение
Протокол № 1
Съобщение за отваряне на цените
Протокол 2
Протокол 3
Доклад
Заповед
Доклад № 2
Решение за прекратяване

 

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Публично състезание, с предмет: “Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация, информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
Обособена позиция № 2: „Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Проект на договор
Образци
Дoкумeнтация
Разяснение
Разяснение 2
Разяснение 3
Paзяснение 4
Разяснение 5
Протокол
Протокол 2
Протокол 3
Съобщение за отваряне на цените
Протокол 4
Протокол 5
Решение за избор на изпълнител
Договор за обществена поръчка – обособена позиция № 1
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Договор за обществена поръчка – обособена позиция № 2
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4

 

Открита процедура за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0001“ и
Обособена позиция № 2: „Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0002“.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Проект на договор
Образци
Документация
Разяснение
Решение за прекратяване

 

Възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Публично състезание, с предмет: “Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация, информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
Обособена позиция № 2: „Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Документация
Образци
Проект на договор
Разяснение
Решение за прекратяване

 

Oбществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на етаж от административна сграда в гр. София, включително упражняване на авторски надзор”.

Обява
Технически спецификации
Схема
Образци
Проект на договор
Протокол

Oбществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”

Обществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”

Плащания ЗОП
Вътрешни правила по чл. 8б и чл. 22г от ЗОП
Открити процедури по ЗОП – 2015г.

Процедура на договяряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1 т.13 от ЗОП с предмет:„Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Българска Агенция за Инвестиции”

“Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен анализ за нуждите на инвеститорите в България” – с три обособени позиции

„Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции

Прекратени процедури по ЗОП
„Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции (Прекратена)
Публични покани
Архив 2014 г.

Даниела Кунева

Директор дирекция

18/04/2017
Десислава Калеканова

Главен експерт

22/03/2022
Десислава Антонова

Младши експерт

13/02/2023
Йоана Владимирова

Специалист

14/01/2016
Кирил Георгиев

Главен счетоводител

19/02/2024
Кирила Маринова-Костадинова

Главен експерт

15/02/2017
Кристина Атанасова

Младши експерт

12/04/2023
Любослав Руфев

Младши експерт

12/04/2023
Маджиде Ахмедова

Главен експерт

03/01/2023
Мария Иванова

Главен експерт

 23/01/2009
Наталия Кьосева

Главен експерт

12/03/2021
Петър Павлов

Старши експерт

22/03/2022
Христина Чепилева

Главен експерт

19/02/2024
Юлиян Балчев

Петър Трайков

Главен експерт

Главен експерт

26/01/2009
18/03/2024

Превенция и противодействие на корупцията

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, корупция е “искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава”.

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Българска агенция за инвестиции, може да подадете сигнал до:

Юлиян Балчев
Главен секретар
Българска агенция за инвестиции
Адрес: ул. Врабча 23 ет. 3, 1000 София

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по някой от следните начини:

 • Чрез деловодството на Българска агенция за инвестиции (БАИ): гр. София, ул. „Врабча“ № 23
 • e-mail: anticorruption@investbg.government.bg

вътрешен канал за подаване на сигнали: internalchannal@investbg.government.bg

Правила за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 • Телефон: 02 985 55 36
 • Пощенска кутия за сигнали, находяща се във фоайето на административна сграда на БАИ в гр. София, ул. Врабча № 23

Възможно е да изпратите информация за корупционната проява чрез електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет (КППК).

Регистър на декларациите за имущество и интереси;

Декларации за имущество и интереси – част 2;

Годишен отчет за изпълнението на Антикорупционния план за 2021 г.

Антикорупционен план на БАИ за 2022 г.

Годишен отчет за изпълнението на Антикорупционния план за 2022 г.

Антикорупционен план за 2023 г.

Годишен отчет на изпълнението на Антикорупционния план за 2023 г.

Антикорупционен план за 2024 г.

Шестмесечен отчет на изпълнението на Атникорупционен план за 2023 г.

СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 4, АЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ (НАРИЧАН ПО-НАТАТЪК „ОРЗД“), БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ СЕ ЯВЯВА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ. НА ОСНОВАНИЕ ОРЗД И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Администратор на Вашите лични данни (наричан по-долу „Администраторът“) е Българска Агенция за Инвестиции, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Врабча“ № 23, ет. 3, електронна поща: iba@investbg.government.bg, телефон за контакт: 02 985-5500.
Данните за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, определено от Администратора, са както следва: електронна поща: j.balchev@investbg.government.bg, телефон за контакт: +359 985 5536.
Данните за контакт с Комисията за защита на личните данни са: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

Законосъобразност и цел на обработване

Съгласно Регламента “лични данни” е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, като име, идентификационен номер, онлайн идентификатор, местонахождение или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

Администраторът обработва законосъобразно и добросъвестно Вашите лични данни, като ги събира и обработва за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Личните Ви данни са сведени до минимум и са ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Администраторът ги поддържа в актуален вид и предприема всички разумни мерки, за да гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни. Гарантирано е подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, както и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящите технически и организационни мерки.

Съгласно Вътрешните правила за мерките за защита на личните данни, БАИ събира и обработва лични данни за целите на:

1. Процедура за издаване на сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и правилника за прилагането му (ППЗНИ);

2. Издаване на установителен документ:
а) във връзка с производство по придобиване на разрешение за постоянно пребиваване по реда на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ);
б) във връзка с производство по придобиване на българско гражданство по натурализация по реда на Закона за българското гражданство (ЗБГ);

3. Изпълнение на законови задължения, спрямо трети лица;
4. Изпълнение на задължения, произтичащи от Закона за държавния служител и Кодекса на Труда, във връзка със служебни и трудови правоотношение между Агенцията и субектите на данни;
5. Изпълнение на задължения, произтичащи от договори между БАИ и лица- субекти на данни, сключени по реда на Закона за задълженията и договорите, Търговски закон, Закон за обществените поръчки и др.

Срок и съхранение на лични данни

1. Администраторът обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Администраторът ще изтрие Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които те са събрани и се обработват. Ако съхраняването на данните Ви е необходимо за висящо производство, страна по което е 2. Администратора, данните Ви ще се запазят до приключване на това производство, както и ще се съхраняват до изтичането на съответните давностни срокове за съдебни производства, предвидени в законодателството на Република България
Администраторът обработва Вашите лични данни в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове, като ги събира в минимален обем и за ясно определени цели и срокове за съхранение. Достъп до информацията имат ограничен кръг субекти с цел осигуряване сигурността на личните Ви данни.

Права на субекта на лични данни
Упражняване на правата Ви по смисъла на чл. 15-22 от ОРЗД

 • Достъп до Вашите лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни (Администраторът ще прекрати обработването на данните, но само когато се убеди, че интересът му няма преимущество в конкретната ситуация);
 • Ограничаване на обработването на Вашите лични данни, при условие, че точността на данните се оспорва от Вас и обработването е неправомерно, но отказвате изтриването им и Администраторът повече не се нуждае от данните, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или сте подали възражение срещу обработването им съгласно чл. 21 от ОРЗД;
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред чрез Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, в случай че правата Ви са били нарушени.

За неуредените от настоящата политика случаи се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство.

Администраторът запазва правото да променя политиката за поверителност. Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на Българска агенция за инвестиции www.investbg.government.bg

Активни конкурси 2024 г.

Конкурс за длъжност „Младши експерт“ в Дирекция „Административно-правно обслужване“, Българска агенция за инвестиции

Правоотношение:Служебно
Ден на публикуване: 01.04.2024 г.
Краен срок за подаване на документи:11.04.2024 г. 17:30

– Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 26.04.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на БАИ, на ул. „Врабча“ № 23, ет. 3 (2-ри надпартерен).
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 26.04.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на БАИ, на ул. „Врабча“ № 23, ет. 3 (2-ри надпартерен).

– Система за оценяване

КЛАСИРАНЕ:

Въз основа на проведения конкурс комисията класира кандидатите, които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Силвия Михайлова Шекилова-Николова

Конкурс за длъжност „Старши експерт“ в Дирекция „Административно-правно обслужване“, Българска агенция за инвестиции

Правоотношение:Служебно
Ден на публикуване: 05.02.2024 г.
Краен срок за подаване на документи:15.02.2024 г. 17:30

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/89719р

https://www.jobs.bg/job/7256559

– Списък на допуснатите кандидати

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 13.03.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на БАИ, на ул. „Врабча“ № 23, ет. 3 (2-ри надпартерен).

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 13.03.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на БАИ, на ул. „Врабча“ № 23, ет. 3 (2-ри надпартерен).

– Система за оценяване

– Списък с недопуснатите кандидати

– Окончателни резултати

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) конкурсната процедура приключва без класиране.

Конкурс за длъжност „Главен секретар в Българска агенция за инвестиции
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2024 г. 17:00

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/89217

https://www.jobs.bg/job/7217036

Списък на докуснатите и недопуснатите кандидати

Посочените допуснати кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема: „Възможности за развитие на Българската агенция за инвестиции – структура, функции, дейности, ресурси и резултати“ в срок до 17:30 ч. на 05.02.2024 г. в сградата на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. Врабча № 23, ет. 3.

Приключен без класиране.

Конкурс за длъжност Главен експерт“ в Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.01.2024 г. 17:30

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/89183

https://www.jobs.bg/job/7210513

– Списък на допуснатите кандидати

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 30.01.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на БАИ, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 23, ет. 3 (2-ри надпартерен).

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 1.02.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на БАИ, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 23, ет. 3 (2-ри надпартерен).

– Система за оценяване

– Списък с недопуснатите кандидати

КЛАСИРАНЕ:

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до второ място кандидатите, които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Христина Димитрова Чепилева

На второ място:

Петър Атанасов Трайков

Конкурс за длъжност Главен счетоводител“ в Дирекция „Административно-правно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 15.01.2024 г. 17:30

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/89180

https://www.jobs.bg/job/7210450

– Списък на допуснатите кандидати

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 31.01.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на БАИ, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 23, ет. 3 (2-ри надпартерен).

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 31.01.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на БАИ, на адрес: гр. София, ул. „Врабча“ № 23, ет. 3 (2-ри надпартерен).

– Система за оценяване

– Списък с недопуснатите кандидати

КЛАСИРАНЕ:

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до второ място кандидатите, които се представиха успешно на всички етапи от конкурса, както следва:

На първо място:

Кирил Стоянов Георгиев

На второ място:

Мариана Тодорова Маринова

Процедура по мобилност

ПРОЦЕДУРА за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност „главен експерт“ в дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в Българска агенция за инвестиции
Правоотношение: Служебно
Ден на публикуване: 05.02.2024 г.

Краен срок за подаване на документи:15.02.2024 г. 17:30

https://jobs.government.bg/PJobs/advertisementView.jsf?idObj=2102

https://www.jobs.bg/job/7256904

Обява

Процедурата е прекратена.